Društvo za pomorsko pravo Slovenije

Korporacijski člani

Statut

SPREMENJENI STATUT DPPS (2007)

Na podlagi 9. in 33. člena Zakona o društvih (Ur. l. RS št 60/95) je občni zbor Društva za pomorsko pravo Slovenije dne 10.10.1997 sprejel naslednji spremenjeni

Statut DRUŠTVA ZA POMORSKO PRAVO SLOVENIJE

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Društvo za pomorsko pravo Slovenije (v nadaljevanju besedila Društvo) je znanstveno – strokovna organizacija, ki na prostovoljni osnovi združuje znanstvene in strokovne delavce z namenom proučevanja in pospeševanja pomorskega prava.

2. člen

Ime društva je Društvo za pomorsko pravo Slovenije.
Društvo je pravna oseba.

3. člen

Društvo deluje na območju Republike Slovenije.
Sedež Društva je na Fakulteti za pomorstvo in promet (Univerza v Ljubljani) v Portorožu, Pot pomorščakov 4.

4. člen

Društvo ima žig okrogle oblike, s premerom 3 cm in izpisanim imenom in sedežem Društva v slovenskem in italijanskem jeziku na obodu ter z znakom sidra v obliki tehtnice v sredini.

II. NAMEN DRUŠTVA

5. člen

Namen Društva je:

 • proučevanje in pospeševanje razvoja pomorskega prava
 • sodelovanje z državnimi organi pri oblikovanju in sprejemanju pravnih predpisov s področja pomorskega prava
 • sodeluje pri medanarodni unifikaciji pomorskega prava

6. člen

Društvo uresničuje svoje naloge predvsem:

 • z organiziranjem strokovnih in znanstvenih predavanj ter posvetovanj s področja pomorskega prava
 • z objavljanjem znanstvenih in strokovnih del s področja pomorskega prava
 • na diskusijskih sestankih
 • s sodelovanjem na sejah mednarodnega pomorskega odbora (CMI) in drugih mednarodnih organizacij za unifikacijo pomorskega prava
 • s proučevanjem in dajanjem predlogov k osnutkom, resolucijam in priporočilom mednrodnih konvencij

III. ČLANI IN ČLANARINA

7. člen

Član Društva za pomorsko pravo lahko postane vsak državljan Republike Slovenije zainteresiran za proučevanje in pospeševanje pomorskega prava.

8. člen

Član Društva lahko postane tudi tujec, zainteresiran za proučevanje in pospeševanje pomorskega prava.

9. člen

Društvo ima lahko tudi častne člane, izbrane izmed članov Društva, lahko pa tudi zunanjih oseb zaslužnih za razvoj pomorskega prava in pomorskega gospodarstva.

10. člen

Člani Društva imajo pravico in dolžnost delovati z namenom cilju uresničevati smotre in naloge Društva.
Člani uresničujejo svoje pravice in dolžnosti na občnem zboru in na drugih organih Društva določenih s tem stautom.

11. člen

Pravice članov Društva so:

 • da sodelujejo na občnih zborih in v voljenih organih Društva pri sprejemanju sklepov in delovnih smernic Društva
 • da sprejemano statut Društva, njegove spremembe ali dopolnitve in druge akte Društva
 • da volijo in so voljeni v organe Društva
 • da predlagajo odpoklic članov v organih Društva
 • da aktivno sodelujejo pri delu Društva.

12. člen

Dolžnosti članov Društva so:

 • da se ravnajo po statutu Društva
 • da sprejemajo in izpolnjujejo sprejete sklepe in smernice občnega zbora in organov Društva
 • da sodelujejo pri delu Društva
 • da skrbijo za ugled Društva
 • da redno plačujejo članarino.

13. člen

Vsak član Društva ima en glas.

14. člen

Člani Društva plačujejo letno članarino, ki jo določi izvršni odbor Društva.
Društvo za svoje delo zbira tudi prispevke pravnih oseb ter pridobi sredstva s svojo dejavnostjo.

15. člen

Članstvo v Društvu preneha:

 • s pismeno izjavo
 • s smrtjo
 • z izključitvijo.

Dokončen sklep o izklučitvi sprejme občni zbor.

IV. ORGANI DRUŠTVA

16. člen

Organi Društva so:
1. občni zbor
2. izvršni odbor
3. nadzorni odbor
4. častno razsodišče s funkcijo disciplinskega organa

1. Občni zbor

17. člen

Občni zbor je najvišji organ Društva in voli druge organe Društva.
Sestavljajo ga vsi redni in častni člani Društva.
Občni zbor sklicuje izvršni odbor na lastno pobudo ali zahtevo najmanj1/3 članov.
Redni občni zbor je vsake tretjo leto, izredni pa po potrebi.
Občni zbor izvoli izmed svojih članov organe občnega zbora, ki vodijo delo občnega zbora in pripravljajo sklepe.

18. člen

Občni zbor:

 • sprejema statut Društva, njegove spremembe in dopolnitve ter druge akte Društva
 • voli in razrešuje člane izvršnega in nadzornega odbora
 • razpravlja in sprejema poročila izvršnega in nadzornega odbora
 • sprejema sklepe in smernice za delo Društva
 • izbira častne člane Društva
 • odloča o pritožbah
 • odloča o prenehanju delovanja Društva in
 • opravlja druga dela in naloge s svojega delovnega področja.

19. člen

Občni zbor pravnomočno odloča, kadar je prisotna najmanj polovica vseh članov.
Sklepe sprejema z večino glasov prisotnih članov.
Če na občnem zboru ni predpisanega števila članov, se začetek občnega zbora preloži za 15 minut, po tem pa lahko občni zbor deluje, če je prisotnih najmanj 10 članov. Odločitve se sprejemajo z večino glasov prisotnih članov.

2. Izvršni odbor

20. člen

Izvršni odbor je izvršilni organ občnega zbora Društva. Konstituira se, ko člani izmed sebe
izvolijo namestnika predsednika, tajnika in blagajnika.
Izvršni odbor sestavljajo predsednik, njegov namestnik, tajnik, blagajnik in dva člana.
Člane izvršnega odbora voli občni zbor.
Mandat članov organov in funkcionarjev društva traja štiri leta.

21. člen

Delovno področje izvršnega odbora je:

 • vodenje delovanja društva
 • sklicevanje rednih in izrednih občnih zborov
 • zvajanje sprejetih sklepov in smernic občnega zbora ter določil statuta in drugih aktov društva
 • sprejemanje programa dela društva
 • priprava in sestavljanje poročil o delu društva
 • sprejemanje finančnega poslovanja društva ter letnega pregleda dohodkov in izdatkov društva
 • sprejem rednih članov in prenehanje članstva, predlaganje sprejema častnih članov
 • določanje višine letne članarine
 • organiziranje znanstvenih, strokovnih in širši javnosti zanimivih predavanj s področja pomorskega prava
 • vzdrževanje stikov in sodelovanje z mednarodnimi pomorskimi odbori in tujimi združenji ter Društvi za pomorsko pravo
 • opravljanje vseh organizacijskih in drugih zadev, ki ne spadajo v pristojnost občnega zbora

22. člen

Izvršni odbor se sestaja po potrebi. Seje izvršnega odbora sklicuje predsednik.
Izvršni odbor veljavno odloča, če je na seji prisotna vsaj polovica članov.
Sklepa se z večino glasov navzočih članov, če pa je glasovanje neodločeno, odloča glas
predsednika.
Izvršni odbor je odgovoren občnemu zboru in ga je dolžan obveščati o svojem delu.

23. člen

Predsednik Društva predstavlja in zastopa Društvo, predseduje sejam izvršnega odbora, nadzoruje izvajanje sklepov občnega zbora in izvršnega odbora, sodeluje s sorodnimi organizacijami in Društvi doma in v tujini ter opravlja vse druge dolžnosti in pravice določene v statutu in drugih aktih Društva.
V odsotnosti predsednika, ga nadomešča njegov namestnik.

24. člen

Tajnik društva skrbi za neposredno izvajanje sklepov in smernic občnega zbora in izvršnega odbora, pripravlja poročila izvršnega odbora in letno poročilo o delu Društva, vodi administrativne zadeve Društva, evidenco članov ter koordinira delo Društva.
Odgovoren je občnemu zboru in izvršnemu odboru.

25. člen

Blagajnik vodi blagajniško knjigo, skrbi za tekoče finančno poslovanje Društva, vodi evidenco o rednem plačevanju članarine, poroča o finančnem poslovanju Društva in sopodpisuje finančne listine.
Odgovoren je občnemu zboru in izvršnemu odboru.

3. Nadzorni odbor

26. člen

Nadzorni odbor ima predsednika in dva člana, ki jih voli občni zbor.
Nadzorni odbor nadzoruje finančno-materialno poslovanje Društva ter spremlja delo izvršnega odbora med dvema občnima zboroma.
Nadzorni odbor mora najmanj enkrat letno pregledati finančno poslovanje Društva.
Nadzorni odbor o svojem delu pismeno poroča občnemu zboru in izvršnemu odboru.
Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru.

27. člen

Seje občnega zbora in drugih organov Društva se lahko sklicujejo tudi izven sedeža Društva.

4. Častno razsodišče

28. člen

Člane častnega razsodišča voli občni zbor. Častno razsodišče se konstutuira, ko člani izmed sebe izvolijo predsednika. Veljavne sklepe sprejema ob prisotnosti vseh članov in če zanje glasuje večina.
Častno razsodišče ima tri člane in dva namestnika. Častno razsodišče obravnava kršitve članov:

 • nespoštovanje pravil Društva,
 • neizvrševanje sklepov organov Društva,
 • dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu Društva.

V postopku častno razsodišče ugotavlja kršitve. Za vodenje postopka se primerno uporabljajo določbe Zakona o upravnem postopku.
O ugotovitvah častno razsodišče izda sklep in lahko izreče enega izmed ukrepov:

 • opomin,
 • javni opomin,
 • izključitev.

Zoper sklep ima prizadeti pravico pritožbe na občni zbor, ki dokončno odloča o zadevi.

V. MATERIALNO – FINANČNO POSLOVANJE DRUŠTVA

29. člen

Dohodki Društva so:

 • prispevek (članarina), ki jo prispevajo člani Društva,
 • prispevki drugih organizacij in posameznikov,
 • drugi prihodki.

30. člen

Dohodki in izdatki Društva se za vsako koledarsko leto določijo s finančnim načrtom, ki ga sprejme izvršni odbor.
O rezultatu poslovanja Društva v koledarskem letu sprejme izvršni odbor Društva poslovno poročilo in zaključni račun.
Finančne načrte z zaključnimi računi mora Društvo predložiti vsem svojim članom za mandatno obdobje.

30.a člen

Finančno in materialno poslovanje se vodi v skladu s pravilnikom o finančno materialnem poslovanju, v katerem Društvo tudi določi način vodenja in izkazovanja podatkov o finančno
materialnem poslovanju Društva, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva.

31. člen

Premoženje Društva sestavljajo vse premičnine in nepremičnine, ki so last Društva in so kot take vpisane v inventarno knjigo Društva.
Premoženje Društva upravlja izvršni odbor.
Premičnine do vrednosti, ki jo določi občni zbor se lahko zakupijo ali odtujijo tretjim osebam le na podlagi sklepa izvršnega odbora.
O zakupu in odtujitvi premičnin nad to vrednostjo ter nepremičnin odloča občni zbor Društva.

32. člen

Finančno materialno poslovanje Društva je javno. Vsak član ima pravico vpogleda v tozadevno dokumentacijo.

VI. ZAGOTAVLJANJE JAVNOSTI DELA IN OBVEŠČANJE

33. člen

Delo Društva je javno in poteka v skladu z zakonom.
Društvo zagotavlja javnost dela s pravico članov in drugih zainteresiranih, da prisostvujejo sejam organov Društva.

34. člen

Društvo obvešča o svojem delu člane in širšo javnost preko sredstev javnega obveščanja in s pisnimi informacijami.

 • z objavljanjem vabil in zapisnikov na oglasni deski Društva,
 • z izdajo pisnih informacij,
 • s tem, da so zapisniki vseh organov Društva dostopni na vpogled vsem članom Društva

Društvo javnost obvešča:

 • tako, da so seje organov javne in da se jih lahko udeležijo novinarji ali druge osebe, ki to želijo,
 • preko drugih sredstev javnega obveščanja,
 • s publicistično dejavnostjo.

Za dajanje informacij sta zadolžena predsednik in namestnik in sicer ustno, posebne pisne informacije pa daje izvršni odbor.
Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren predsednik izvršnega odbora Društva.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

35. člen

Društvo za pomorsko pravo Slovenije je član Mednarodnega pomorskega odbora (CMI) s sedežem v Antwerpnu.

36. člen
Društvo preneha delovati:

 • s sklepom občnega zbora sprejetega z dvotretjinsko večino navzočih članov,
 • po samem zakonu,
 • če število članov pade pod 10.

37. člen

V primeru prenehanja delovanja Društva pripadejo njegova materialna in finančna sredstva sorodnemu društvu.

38. člen

Ta statut je bil spremenjen na rednem občnem zboru, dne 10.10.1997 in s tem preneha veljati statut sprejet na ustanovnem občnem zboru dne 16.01.1992.

Tajnik:
Patrick VLAČIČ

Predsednik:
dr. Marko PAVLIHA